Beslenme ve Diyetetik
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SHZ208
Ders İsmi: Sosyal Çalışma Araştırması
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
AKTS
4
Öğretim Dili: Türkçe
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İLHAN TOMANBAY
Dersi Veren(ler): Nevzat Bilgin
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Genelde araştırma, özelde sosyal çalışma araştırmasının özellikleri, yapısı, temel kavramları, yapılışı ve raporlamasını farklı yönleriyle öğrenmesidir.
Dersin İçeriği: Araştırma nedir, inceleme nedir, araştırma biliminin temel kavramları, farkları, çeşitleri, sosyal araştırma, sosyal hizmet ve sosyal çalışma araştırması, araştırma nasıl yapılır, nereden başlanır, yöntem ve teknikleri. farklı araştırma modelleri, nicel ve nitel araştırma, farklar, benzerlikler, tez önerisi, araştırma raporu, nasıl yazılır, zaman planı.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) 1. Araştırma nedir, temel kavramları, tarihsel süreci öğrenir.
2) 2. Modellerini, çeşitlerini, bilimsel araştırma, teknik ve sosyal araştırma, sosyal hizmet ve sosyal çalışma araştırması nedir, öğrenir.
3) 3. Araştırma tasarımı, planlaması, planı, yazımı, raporlamasını öğrenir.
4) 4. Araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir.
5) 5. Araştırma yapımını ve yazımını öğrenir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Araştırma kavramına giriş, araştırma nedir, inceleme, bilimsel araştırma, düşünme nedir, inceleme araştırma farkı, neden araştırma yapıyoruz, önemi.
2) Düşünme nedir, düşünmenin tarihi, merak, ilgi, ,bilgi bağlamı, fen araştırmaları, toplumsal araştırma sürecine geçiş, somutun ve soyutun incelenmesi, düşünme öğrenme ilişkisi, yazının icadı, düşünmenin kayda geçirilmesi, felsefe, metafizik, bilimlerin sınıflandırılması, pozitif bilimler, davranış bilimleri, düşüncenin maddeleşme süreci, René Deckartes, Saint Simon, Auguste Comte. İbni Haldun. Hegel. Karl Marks.
3) Yöntem teknik farkı, amacımız. araştırma yöntemleri nelerdir, araştırma teknikleri nelerdir.
4) Araştırma çeşitleri, modelleri, nicel araştırma, nitel araştırma, farkları, benzerlikleri, hedefleri, hangisi hangi durumlarda kullanılır, örnekler.
5) Nicel araştırma, tasarımı, temel kavramlar, yöntemleri, evren ve örneklem, basit rassal örnekleme, tabakalı (oranlı eleman) örnekleme küme örnekleme, oranlı küme örnekleme, yargısal örnekleme, rastgele örnekleme, kota örnekleme nicel araştırma modelleri, tarama (genel tarama-survey) modeli deneme modelleri veri toplama teknikleri, gözlem görüşme yazışma belgesel tarama.
6) Nitel araştırma, tasarımı, temel kavramlar, yöntemleri, örnekolay çalışmaları etnografya, temellendirilmiş/yerinden kuram (groundedtheory) sözlü tarih, odak grup çalışması, nitel araştırmada örneklem seçimi, olasılık temelli örnekleme yöntemleri, amaçlı örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri, görüşme gözlem, belgeler.
7) Yöntem içerikleri, kapsam, model, evren, örneklem, denence, sayıltı, sınırlılık vb. geçerlik, güvenirlik.
8) ARASINAV
9) Verilerin analizi, veri analizinde çeşitlilik, betimsel analiz, içerik analizi, veri analizinde bilgisayar kullanımı, içerik çözümlemesi, içeriği anlama, yorumlama, rapor yazma.
10) Rapor yazmanın önemi, rapor niçin yazılır, nasıl yazılır, araştırma raporunun yazımı, araştırma raporu yazmada genel ilkeler, dil ve yazım kurallarına uygunluk, kaynak gösterme ve kaynaklar, anahat. içindekiler. anahat planı ile içindekiler farkı.
11) Tez önerisi nedir, niye hazırlanır, kime hazırlanır, nasıl yazılır, örnekler.
12) Öğrencilerden gelen soruların yanıtlanması, örneklendirme.
13) Öğrencilerden gelen soruların yanıtlanması, toparlama.
14) Genel değerlendirme.
15) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları ve ppt sunumlar
Diğer Kaynaklar: 1. PAMUKÇU, M./S. DİLMEN, 1967, Araştırma ve Bilimsel Yayınlarda Temel İlkeler, Ankara
2. PUNCH, F. Keith, 2005, Sosyal Araştırmalara Giriş Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal.
3. KARASAR, Niyazi, 2014 (26. Basım), Bilimsel araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel.
4. KARASAR, Niyazi, 2018 (20. Baskı), Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Ankara: Nobel.
5. TÜRKDOĞAN, Orhan; Orhan GÖKÇE, 2012 (2. Baskı), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Konya: Çizgi.
6. NEUMAN, Lawrence, 2000, Toplumsal Araştırma Yöntemleri – Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, I ve II, Çev. Sedef Özge, İstanbul: Yayın Odası Yayınları.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Course Learning Outcomes

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirebilir.
2) Bireylerin enerji ve besin ögesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve programını geliştirebilir.
3) Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası geliştirebilir.
4) Üretim tüketim zincirinde birey ve toplumun besin kalitesine etki eden etmenleri değerlendirebilme ve besin güvenliği, güvencesine yönelik standartlar ve yasal düzenlemeleri uygulayabilir.
5) Beslenme ve Diyetetik alanıyla ilgili temel bilgileri derinlemesine düşünüp uygulamaya geçirmek, özellikle problem çözme ve karar verme becerisine sahip olmak, araştırma projesi oluşturabilmek, bilgi toplama ve rapor hazırlama sürecinde güncel teknolojileri, bilgisayar ve bilgi işlem becerilerini kullanır.
6) Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin, toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptar, değerlendirir, yorumlar, çözüm yolları üretir, tıbbi beslenme tedavisi uygular, sağlık ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla ekip çalışması yapar, etik kurallara göre hareket eder.
7) Hedef grubun enerji ve besin ögesi gereksinimlerini göz önünde tutarak, Beslenme ve Diyetetik açısından değerlendirerek, toplu beslenme yapılan kurumlarda menü planlaması yapar ve yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar tüm aşamalarda besin güvenliğine dikkat eder, uygun hizmet sunumunu teknolojik gelişmelerden de faydalanır.
8) Bireyi ve toplumu güvenli ve sağlıklı yiyecekler seçmeye teşvik edecek stratejiler geliştirir, uygular, ilgili eğitim materyallerini hazırlar ve günceller.
9) Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere göre değerlendirir.
10) Tüm yaşam döngüsü boyunca bireylerin ve toplumun sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması ve bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik araştırma, proje ve programları planlar, yönetir, değerlendirir, izler, raporlar ve ekip çalışmalarına liderlik eder, ulusal ve uluslararası besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına destek verir.
11) Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirir. Klinik araştırmalara katılır.
12) Mesleki gelişmeleri takip edebilmek ve meslektaşları, hastaları ve toplum ile iletişim kurmak için İngilizceyi yeterli düzeyde kullanır.
13) Alanında bilgiye ulaşmak, yaygınlaştırmak için güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır.
14) Tüm alan çalışmaları ve bilimsel çalışmalarda kendi meslektaşları ve farklı meslek elemanları ile takım halinde çalışır.
15) Görevini mesleki sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde gerçekleştirir, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve sağlık konusundaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştirir, diyetisyenlik mesleğinin ilerlemesini ve gelişmesini sağlar.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirebilir.
2) Bireylerin enerji ve besin ögesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve programını geliştirebilir.
3) Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası geliştirebilir.
4) Üretim tüketim zincirinde birey ve toplumun besin kalitesine etki eden etmenleri değerlendirebilme ve besin güvenliği, güvencesine yönelik standartlar ve yasal düzenlemeleri uygulayabilir.
5) Beslenme ve Diyetetik alanıyla ilgili temel bilgileri derinlemesine düşünüp uygulamaya geçirmek, özellikle problem çözme ve karar verme becerisine sahip olmak, araştırma projesi oluşturabilmek, bilgi toplama ve rapor hazırlama sürecinde güncel teknolojileri, bilgisayar ve bilgi işlem becerilerini kullanır.
6) Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin, toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptar, değerlendirir, yorumlar, çözüm yolları üretir, tıbbi beslenme tedavisi uygular, sağlık ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla ekip çalışması yapar, etik kurallara göre hareket eder.
7) Hedef grubun enerji ve besin ögesi gereksinimlerini göz önünde tutarak, Beslenme ve Diyetetik açısından değerlendirerek, toplu beslenme yapılan kurumlarda menü planlaması yapar ve yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar tüm aşamalarda besin güvenliğine dikkat eder, uygun hizmet sunumunu teknolojik gelişmelerden de faydalanır.
8) Bireyi ve toplumu güvenli ve sağlıklı yiyecekler seçmeye teşvik edecek stratejiler geliştirir, uygular, ilgili eğitim materyallerini hazırlar ve günceller.
9) Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere göre değerlendirir.
10) Tüm yaşam döngüsü boyunca bireylerin ve toplumun sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması ve bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik araştırma, proje ve programları planlar, yönetir, değerlendirir, izler, raporlar ve ekip çalışmalarına liderlik eder, ulusal ve uluslararası besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına destek verir.
11) Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirir. Klinik araştırmalara katılır.
12) Mesleki gelişmeleri takip edebilmek ve meslektaşları, hastaları ve toplum ile iletişim kurmak için İngilizceyi yeterli düzeyde kullanır.
13) Alanında bilgiye ulaşmak, yaygınlaştırmak için güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır.
14) Tüm alan çalışmaları ve bilimsel çalışmalarda kendi meslektaşları ve farklı meslek elemanları ile takım halinde çalışır.
15) Görevini mesleki sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde gerçekleştirir, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve sağlık konusundaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştirir, diyetisyenlik mesleğinin ilerlemesini ve gelişmesini sağlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Aktiviteye Hazırlık Aktivitede Harçanan Süre Aktivite Gereksinimi İçin Süre İş Yükü
Ders Saati 2 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Final 1 0 0
Toplam İş Yükü 0